TRẦN Mạnh Báo

Chủ tịch & CEO ThaiBinh Seed, Việt NamShare

TRẦN Mạnh Báo