Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD)

Dẫn đầu bởi ông Jan RIELAENDER, Giám đốc phụ trách đánh giá quốc gia đa chiều, OECDShare

Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD)