Tập đoàn Thiên Minh

Dẫn đầu bởi ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch , Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên MinhShare

Tập đoàn Thiên Minh