PHẠM Thanh Hưng

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CEN Group, Việt NamShare

PHẠM Thanh Hưng