PHẠM Minh Nam

Chủ tịch Tập đoàn New World Fashion Group, AnhShare

PHẠM Minh Nam