PHẠM Bảo Hà

Giám đốc, Luật sư công sự tại Deutsche Bank AG, AnhShare

PHẠM Bảo Hà