Patricia BARTHELEMY

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh / thị trường giải trí quốc tế, PhápShare

Patricia BARTHELEMY