NGUYỄN Quang Tuấn

Chuyên gia chính sách Nghiên cứu & Phát triển tại Tập đoàn Viettel, Việt NamShare

NGUYỄN Quang Tuấn