NGUYỄN Lê Minh

Giám đốc Viettel Châu Âu, FranceShare

NGUYỄN Lê Minh