NGUYỄN Kim Đan

Giáo sư, Giám đốc nhóm nghiên cứu khoa học "Thủy điện cho môi trường và phát triển bền vững", PhápShare

NGUYỄN Kim Đan