NGUYỄN Đức Sơn

CEO Richard Moore Associates, Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato, Việt NamShare

NGUYỄN Đức Sơn