NGUYỄN Đức Khương

Chủ tịch AVSE Global & Phó Giám đốc Nghiên cứu IPAG Business School, PhápShare

NGUYỄN Đức Khương