NGUYỄN Mạnh Hải

Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn Viettel, Việt NamShare

NGUYỄN Mạnh Hải