top of page

Giám đốc điều hành, EMLV Business School 

Giám đốc phát triển quốc tế, Tổ hợp đại học Leonard de Vinci
Chủ tịch, AVSE Global 

GS. Nguyễn Đức Khương có nhiều năm kinh nghiệm trong tham vấn và tư vấn chiến lược ở cấp Chính phủ, địa phương và các tập đoàn đa quốc gia trong định hướng phát triển bền vững. Ông cũng là Giáo sư thỉnh giảng tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha.  

Tháng 7/2017, Ông được bổ nhiệm là Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Từ tháng 8/2023, ông là thành viên Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết số 98/2023/NQ15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.  

Là Chủ tịch của AVSE Global đang hoạt động ở 20 quốc gia khác nhau, GS. Nguyễn Đức Khương thúc đẩy sự phát triển của một mạng lưới trí thức, chuyên gia rộng trên toàn thế giới nhằm đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Ông đã và đang trực tiếp tham gia điều hành nhiều dự án lớn của AVSE Global với Việt Nam, đặc biệt trên các chủ đề kinh tế số hoá, kinh tế trí thức, phát triển bền vững, thương hiệu quốc gia, và thu hút nhân tài. 

Duc Khuong NGUYEN.jpg

Nguyễn Đức Khương, Pháp

bottom of page