Mô hình hoạt động của AI

Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm AI ở ASEAN vào năm 2030

Chuyển đổi số vẫn luôn là mục tiêu quan trọng trong phát triển đất nước của Việt Nam. Trong thời kỳ dịch bệnh, công nghệ nói chung và AI nói riêng càng chứng minh sự quan trọng của nó. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu cho Việt Nam trở thành trung tâm AI ở […]


Giải pháp xây dựng thương hiệu quốc gia cho Việt Nam

Việt Nam đã bắt đầu có ý tưởng về thương hiệu quốc gia từ những năm 2000. Từ đó đến nay đã được 20 năm, vậy mà ta chưa hình thành được một thương hiệu đủ nổi bật trên thế giới. Xem xét kĩ lưỡng kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học rồi, […]