Giải pháp xây dựng thương hiệu quốc gia cho Việt Nam

Việt Nam đã bắt đầu có ý tưởng về thương hiệu quốc gia từ những năm 2000. Từ đó đến nay đã được 20 năm, vậy mà ta chưa hình thành được một thương hiệu đủ nổi bật trên thế giới. Xem xét kĩ lưỡng kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học rồi, […]

thương hiệu quốc gia việt nam

Thương hiệu quốc gia Việt Nam và thực trạng

Những chiến dịch thương hiệu chính Thương hiệu quốc gia không phải là một chủ đề mới ở Việt Nam, những trao đổi và thảo luận đầu tiên đã được hình thành từ cuối những năm 2000. Có thể kể đến một số chiến dịch, hành đồng điển hình từ phía nhà nước như: Bộ […]